Qasystent aktualizacja do wersji 2023.9

Data pakietu
  • W module KW→infrastruktura techniczna dodano filtr Właściciel oraz umożliwiono właścicielom zarządzanie przypisanymi do nich składnikami infrastruktury,
  • W module KW→pracownicy zmieniono opis uprawnienia EJ_PEL na "zarządzanie zintegrowanym systemem zarządzania" (zakres uprawnienia nie został zmieniony i jest to uprawnienie nadrzędne pozwalające nadzorować w dowolnym systemie zarządzania: kontekstem organizacji, polityką i celami, wymaganiami systemu, auditami wewnętrznymi, działaniami doskonalęcymi i przeglądami) oraz do wykazu uprawnień dodano nowe uprawnienia "EJ_PEL_SZJ - zarządzanie systemem zarządzania jakością" (uprawnienie nadzorcze SZJ), "EJ_PEL_SZBI - zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji" (uprawnienie nadzorcze SZBI i ODO), "EJ_PEL_SZBHP - zarządzanie systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" (uprawnienie nadzorcze SZBHP), "EJ_PEL_SZA - zarządzanie systemem zarządzania antykorupcją" (uprawnienie nadzorcze SZA),
  • W module KW→dokumenty w ustawieniach modułu usunięto parametr "Pominięcie etapu akceptacji dokumentu" i jednocześnie dodano parametr "Etap weryfikacji projektu dokumentu" [wyłączony / opcjonalny / obligatoryjny],
  • W module KW→dokumenty w formularzu inicjowania nowego projektu dokumentu umożliwiono określenie ścieżki jego tworzenia, weryfikacji oraz zdefiniowanie dowolnej ilości etapów akceptacji tworzonego dokumentu,
  • W module SZJ/SZBI/SZBHP/SZA→audity wewnętrzne w ustawieniach modułu dodano parametr "Dostęp do rejestru auditów wewnętrznych" [wszyscy użytkownicy / tylko osoby uprawnione, auditorzy lub auditowani],
  • W module SZJ/SZBI/SZBHP/SZA→działania doskonalące w formularzu przyjęcia zgłoszenia dodano możliwość skorygowania zaproponowanego przez zgłaszającego systemu zarządzania, którego dotyczy zgłoszenie,
  • W module SZJ/SZBI/SZBHP/SZA→przeglądy zarządzania w ustawieniach modułu dodano parametr "Dostęp do przeglądów zarządzania" [wszyscy użytkownicy / tylko osoby uprawnione i uczestnicy przeglądów],
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku o statusie Z administrator każdej z aplikacji ujętej we wniosku ma dostępny przycisk "dodaj komentarz" (możliwość odnotowania istotnych informacji na temat nadawanych uprawnień np. uzasadnienie zwłoki w ich nadawaniu),
  • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu nadawania uprawnień poza systemem dla aplikacji zewnętrznych lub aplikacji wewnętrznych, dla których nie było jeszcze wniosków o nadanie uprawnień dodano pole "Wyrejestrowano".