Qasystent aktualizacja do wersji 2023.5

Data pakietu
 • W module KW→interesanci i dostawcy w karcie podmiotu oznaczonego jako dostawca zakładki prezentujące dostarczone przez podmiot towary lub usługi wyświetlane są tylko wówczas gdy istnieją jakieś dostawy,
 • W module KW→interesanci i dostawcy w karcie dostawcy usług serwisowych i konserwacji infrastruktury dodano zakładkę "Przeglądy infrastruktury",
 • W module KW→infrastruktura techniczna w formularzu ewidencjonowania nowego składnika infrastruktury usunięto opcję "przepisy wymagają przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego" (każdy składnik infrastruktury dostępny jest w module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń),
 • W module SOD→sprawy przy usuwaniu ostatniej sprawy z danego rejestru system ustala i ustawia prawidłowy numer ostatniej nadanej sprawy w danym rejestrze,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano obsługę nowych wniosków urlopowych: bezpłatny urlop opiekuńczy (art. 1731 ustawy Kodeks pracy) oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej (art 1481 § 1 ustawy Kodeks pracy),
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano uprawnienie EJ_URLOP_Z - zatwierdzanie planów urlopów, wniosków i poleceń (dotychczas funkcje te były przypisane do uprawnienia EJ_KIER),
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie wniosku przy rodzaju wniosku dodano jego podstawę prawną oraz ewentualne dodatkowe objaśnienia,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w karcie wniosku dodano ostrzeżenie wyświetlane w przypadku gdy w określonym we wniosku terminie są już zaewidencjonowane inne nieobecności,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w formularzu kończenia tworzenia wniosku do listy pracowników akceptujących lub zatwierdzających wniosek poza przełożonymi pracownika dodano użytkowników z uprawnieniem EJ_URLOP_Z,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w ustawieniach modułu dodano słownik "Rodzaje wniosków o urlop lub opiekę" (edycja podstawy prawnej, dodatkowych objaśnień oraz koloru oznaczenia urlopu na kalendarzu),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy utworzono dodatkowe uprawnienie EJ_SPRZET_E - ewidencjonowanie sprzętu komputerowego,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku do informacji o podmiocie wniosku dodano identyfikator LDAP użytkownika,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji w zakładce "Role i uprawnienia" mechanizm kopiowania uprawnień tożsamych aplikacji z innych oddziałów kopiuje też puste grupy uprawnień i ich wszystkie atrybuty,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach zoptymalizowano wyświetlanie rejestru wniosków oraz do filtra Status dodano pozycję "niezakończone" (opcja wybrana domyślnie),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w rejestrze aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych użytkownikom nieuprawnionym ograniczono dostęp do pełnego wykazu aplikacji (użytkownicy mają dostęp tylko do aplikacji, których są administratorami/koordynatorami lub są ich użytkownikami),
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w karcie przeglądu oprócz nazwy wykonawcy wyświetlono także dane teleadresowe oraz ikonę przekierowującą do karty podmiotu,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w Karcie rodzaju badania dodano zakładkę "Zrealizowane przeglądy" oraz w formularzu edycji rodzaju badania dodano przycisk usuwania rodzaju badania,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w karcie zakończonego przeglądu, dla którego od dnia zakończenia minął przynajmniej jeden dzień, dodano przycisk "nowy przegląd" (inicjowanie nowego przeglądu na podstawie zakończonego przeglądu),
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w zestawieniu wyników przeglądów umożliwiono zmianę grupowania zestawienia (po rodzaju badania lub składniku infrastruktury) oraz dodano kolumnę z informacją o numerze ostatniego przeglądu,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń do raportu Zestawienie wyników kontroli stanu technicznego infrastruktury dodano kryterium "grupuj po opisie składnika infrastruktury" oraz "drukuj informacje o wykonawcach przeglądów",
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w rejestrze zrealizowanych przeglądów dodano kolumnę Badane obiekty i urządzenia,
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń ewidencjonowanie przeglądu podzielono na dwa formularze: ewidencjonowanie danych podstawowych oraz ewidencjonowanie badań, gdzie bezpośrednio z poziomu formularza umożliwiono dodawanie nowych rodzajów badań i składników infrastruktury).