Qasystent aktualizacja do wersji 2023.4

Data pakietu
 • W module KW→interesanci i dostawcy w karcie podmiotu dodano pole ePUAP,
 • W module KW→pracownicy w formularzu zarządzania danymi kadrowymi pracownika do podstawowego systemu czasu pracy dodano ósme części etatu,
 • W module KW→pracownicy użytkownik z uprawnieniem EJ_IOD każdorazowo informowany jest komunikatem o realizacji w systemie prawa do bycia zapomnianym - art. 17 RODO oraz prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO (formularze pod przyciskami "usuń dane" oraz "ogranicz przetwarzanie" dostępnymi dla użytkowników EJ_ADMIN wymagają też podania uzasadnienia),
 • W module KW→kronika w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami dodano filtr oddziału,
 • W module SOD→kancelaria w rejestrze pism wychodzących do filtra Zakres dodano pozycję "Status W - wysłano",
 • W module SOD→kancelaria do raportu "Rejestr pism wychodzących" dodano kryterium "Rodzaj wysyłki",
 • W module SOD→kancelaria w formularzu ewidencjonowania pisma przychodzącego w danych nadawcy dodano pole ePUAP,
 • W module SOD→sprawy dodano raport "Etapy przetwarzania pism przychodzących",
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma przychodzącego/wychodzącego przy danych nadawcy/odbiorcy dodano pole ePUAP,
 • W module SZJ→działania doskonalące dodano parametr "Dostęp do rejestru działań doskonalących" [wszyscy użytkownicy / tylko osoby uprawnione],
 • W module KZ→misja i cele organizacji w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami umożliwiono określanie misji i definiowanie celów dla każdego z oddziałów,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy wyodrębniono dodatkowe uprawnienie do zarządzania materiałami eksploatacyjnymi - EJ_MATERIALY,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w karcie sprzętu w zakładce Oprogramowanie przy programach powiązanych z licencją dodano ikonę "pokaż kartę oprogramowania",
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy do raportu "Stan ilościowy materiałów eksploatacyjnych" dodano kryterium "Miejsce położenia" oraz kolumnę "Położenie",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w rejestrze wniosków rozgraniczono informację o aplikacjach przetwarzanych we wniosku na aplikacje wewnętrzne i aplikacje zewnętrzne, w rejestrze aplikacji wewnętrznych i rejestrze aplikacje zewnętrznych dodano kolumnę Użytkownicy (liczba użytkowników aplikacji), Koordynator (informacja czy ustalono koordynatora) oraz Administrator (informacja czy ustalono administratora),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakładce "Role i uprawnienia" w formularzu zarządzania grupą uprawnień dodano opcje "przy nadawaniu lub odbieraniu uprawnień domyślnie zwiń grupę" oraz w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami dodano opcję "wnioskowanie o nadanie uprawnień ograniczone tylko do wybranych oddziałów",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku w formularzu kopiowania uprawnień z szablonu uprawnień dodano opcje "usuń aktualne uprawnienia przypisane do wniosku" (opcja domyślnie zaznaczona),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie aplikacji Qasystent w zakładce "Uprawnieni użytkownicy" administratorom systemu dodano przycisk "importuj aktualnych" (funkcjonalność wykorzystywana podczas wdrażania modułu i przy pustej ewidencji użytkowników uprawnionych),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w karcie wniosku w formularzu nadawania lub odbierania uprawnień w przypadku gdy uprawnienia aplikacji są pogrupowane dodano przycisk zwijania/rozwijania grupy uprawnień (domyślny stan zgodnie z ustawieniami dla danej grupy) oraz dla liczby uprawnień większej niż 20 automatycznie dodawane jest pole przeszukiwania listy uprawnień,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w metryce zgłoszenia pomiędzy etapami "Zgłoszono" a "Przyjęto do realizacji" dodano etap "Zaewidencjonowano" (dodatkowy etap pozwala wyraźnie rozróżnić osobę zgłaszającą od ewidencjonującej zgłoszenie),
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń w ustawieniach modułu w formularzu definiowania wzorca numeracji dodano opcję "przy ręcznym ustawianiu numeru zezwól użytkownikowi na zmianę daty zainicjowania" (włączenie opcji umożliwia podczas inicjowania przeglądu ustawienia daty zainicjowania, w tym zmianę roku w jakim zaewidencjonowany będzie przegląd),
 • Zwiększono siłę algorytmu kryptograficznego wykorzystywanego do szyfrowania plików przesyłanych przez użytkowników (dotyczy modułów, w których pliki przechowywane są na serwerze w postaci zaszyfrowanej).