Qasystent aktualizacja do wersji 2023.3

Data pakietu
 • W module KW→asystent dodano filtr komunikatów wg systemu (bloku programu) oraz zmieniono wygląd przycisków w bloku Formularze,
 • W module KW→infrastruktura techniczna w formularzu ewidencjonowania składnika infrastruktury umożliwiono włączenie opcji przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego bez konieczności podawania terminu następnego badania,
 • W module KW→infrastruktura techniczna w karcie urządzenia w zakładce "Dziennik urządzenia" zmieniono wygląd dziennika oraz umożliwiono wskazanie podmiotu (dostawcy) realizującego opisane czynności,
 • W module KW→infrastruktura techniczna w karcie urządzenia w zakładce "Kontrole stanu technicznego" użytkownikom uprawnionym dodano przycisk "nowy przegląd",
 • W module KW→procesy umożliwiono edycję procesu (nazwy i symbolu) dla procesów posiadających więcej niż jedną wersję opisu,
 • W module KW→pracownicy w formularzu ewidencjonowania użytkownika dodano pole Płeć (przy dodawaniu użytkownika pole jest domyślnie wypełniane na podstawie jego imienia, informacja o płci wykorzystywana jest w wielu modułach programu oraz powoduje zmianę wizerunku użytkownika przy braku zdjęcia profilowego) oraz dodano opcję "po zatwierdzeniu formularza przejdź do profilu dodanego użytkownika" (opcja domyślnie wyłączona),
 • W module KW→pracownicy w formularzu zarządzania historią zatrudnienia pracownika dla formy świadczenia pracy "Staż lub praktyka" dodano rodzaj umowy "Studencki staż zawodowy",
 • W module KW→dokumenty jeżeli użytkownik musi potwierdzić zapoznanie się z więcej niż pięcioma dokumentami wówczas otrzymuje jeden zbiorczy komunikat informujący o powyższym (dla mniejszej liczby brakujących potwierdzeń prośba o potwierdzenie zapoznania się z dokumentem generowana jest dla każdego z dokumentów),
 • W module SOD→kancelaria w rejestrze pism przychodzących i wychodzących dodano kolumnę Pliki (liczba plików załączonych do pisma),
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT zgłoszenia, których termin przypada w dniu dzisiejszym oznaczono żółtym kolorem,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w formularzu zarządzania działaniami dodano opcje "podaj planowany termin dostawy" (do zakończenia terminu komunikaty ponaglające obsługę zgłoszenia nie są generowane),
 • W module SZBHP→szkolenia BHP w ustawieniach modułu dodano parametr "Przypominaj o zakończeniu ważności szkoleń okresowych" oraz w słowniku Ramowych programów szkoleń BHP dla szkoleń okresowych dodano pole Częstotliwość [raz na 3 lata / raz na 5 lat / raz na 6 lat],
 • W module SZBHP→szkolenia BHP zmieniono zakres informacji wyświetlanych w zestawieniu szkoleń BHP, oznaczono żółtym kolorem szkolenia okresowe, których ważność mija w zadanym w konfiguracji modułu czasie natomiast czerwonym kolorem szkolenia, które utraciły ważność, przy rejestrze dodano też opcję "pokaż tylko szkolenia okresowe z alertami terminu ważności",
 • W module SZBHP→szkolenia BHP w karcie szkolenia okresowego dodano informację o ważności szkolenia (domyślnie data wyliczana przez system na podstawie częstotliwości przeszkalania pracowników w danym typie szkolenia okresowego),
 • W module SZBHP→szkolenia BHP w karcie szkolenia okresowego w formularzu generowania zaświadczeń dodano pola daty i miejsca urodzenia uczestników szkolenia (informacje te wykorzystywane są w arkuszu zaświadczenia) oraz opcję "wydrukuj wygenerowane zaświadczenia" (opcja domyślnie zaznaczona),
 • W module SZBHP→badania lekarskie w ustawieniach modułu dodano parametr "Przypominaj o terminie kolejnych badań lekarskich",
 • W module SZBHP→badania lekarskie w rejestrze badań lekarskich oznaczono żółtym kolorem badania, których ważność mija w zadanym w konfiguracji modułu czasie oraz czerwonym kolorem badania, dla których minął termin następnego badania,
 • W module SZBHP→badania lekarskie w metryce karty badań pracownika dodano etap "Skierowano na badania" (potwierdzenie skierowania pracownika na badania),
 • W module SZBHP→badania lekarskie w karcie badań pracownika dodano przycisk "drukuj skierowanie ..." oraz umożliwiono wystawienie skierowania z datą urodzenia zamiast PESEL (dotyczy sytuacji gdy pracodawca nie posiada nr PESEL np. w przypadku kandydatów do pracy),
 • W module SZBHP→przeglądy obiektów i urządzeń zamieniono kolejność zakładek prezentując jako pierwszą zakładkę "Zestawienie wyników przeglądów" oraz w ww. zestawieniu oznaczono żółtym kolorem pozycje, których data następnego badania przypada w terminie krótszym niż 30 dni,
 • W module SZBHP→wypadki przy pracy do filtra "Rok" dodano pozycję "wszystkie" oraz dla użytkowników uprawnionych dodano zakładkę Statystyki,
 • W module SZBHP→wypadki przy pracy zmieniono wygląd karty wypadku oraz dostosowano protokół ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku do wzoru określonego aktualnym rozporządzeniem,
 • W module SZBHP→ryzyko zawodowe jako elementy wyposażenia stanowiska pracy umożliwiono wskazanie maszyn, sprzętu i urządzeń zarejestrowanych w module KW→infrastruktura techniczna oraz sprzętu komputerowego zarejestrowanego w module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy,
 • W module SZBHP→centrum pomocy BHP w formularzu zgłoszenia problemu umożliwiono wskazanie sprzętu komputerowego, którego dotyczy zgłoszenie,
 • W module SZBHP→centrum pomocy BHP w karcie zgłoszenia dla zgłoszeń z powiązanym sprzętem komputerowym, użytkownikowi obsługującemu zgłoszenie dodano przycisk "poinformuj służby IT" (szybkie wysłanie zgłoszenia problemu IT),
 • W module asystenta po równoległym zalogowaniu użytkownika w innym oknie przeglądarki, w poprzednio uruchomionym programie wyświetlany jest komunikat informujący o przejściu w tryb pracy tylko do przeglądania (wylogowanie z sesji aktywnej do edycji powoduje również wylogowanie danego użytkownika z sesji tylko do przeglądania),
 • We wszystkich rejestrach, w których zawartość nie mieści się w kolumnie (treść zakończona jest trzema kropkami) po najechaniu kursorem myszy na dany wiersz tabeli i odczekaniu 2 sekund, następuje rozwinięcie pozycji rejestru i prezentacja całej jego zawartości.