Qasystent aktualizacja do wersji 2023.1

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy dla użytkowników z uprawnieniem EJ_ADMIN dodano zakładkę "Dziennik aktywności",
 • W module KW→pracownicy w ustawieniach modułu dodano parametr "Usuwanie z dziennika aktywności użytkowników zdarzeń związanych z logowaniem" (liczba dni po których usuwane są zdarzenia typu L i W),
 • W module KW→pracownicy do słownika stażu i praktyk dodano pozycję "Aplikacja prokuratorska",
 • W module KW→dokumenty w ustawieniach modułu w słowniku "Kategorie dokumentów" umożliwiono wprowadzanie ograniczeń dla dekretacji dokumentów przypisanych do danej kategorii (zakres podmiotowy dokumentów publikowanych w ramach kategorii z ograniczeniami dekretacji automatycznie będzie przyjmował zdefiniowane dla kategorii ograniczenia),
 • W module SOD→e-formularze zwiększono zakres informacji w raporcie "Rejestr e-formularzy" dostosowując go do rejestru wyświetlanego w programie,
 • W module SOD→e-formularze przy definiowaniu wzorca e-formularza dodano pole Opis oraz umożliwiono wskazanie upoważnionych do składania e-formularza (domyślnie wszyscy pracownicy),
 • W module KZ→misja i cele organizacji przy każdym celu strategicznym i operacyjnym dodano ikonę informacyjną o dacie i osobie ewidencjonującej oraz aktualizującej cel,
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem oraz SZJ→zarządzanie ryzykiem dodano komunikat informujący zgłaszającego ryzyko o jego przyjęciu lub odrzuceniu przez osobę uprawnioną (komunikat generuje się tylko wtedy gdy osobą zgłaszającą nie jest osoba przyjmująca ryzyko),
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem oraz SZJ→zarządzanie ryzykiem w ustawieniach modułu w formularzach ewidencjonowania celów operacyjnych i zadań zablokowano kasowanie celów i zadań przypisanych do ryzyk lub planów działalności oraz dodano komunikaty informujące o konsekwencjach modyfikacji takich pozycji,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie w formularzu edycji licencji dodano pola ważności licencji oraz umożliwiono włączenie przypomnień informujących o zbliżającym się wygaśnięciu licencji zawartej na czas określony,
 • W module SZBI i ODO→licencje na oprogramowanie w rejestrze licencji oraz karcie licencji dodano informacje o ważności licencji,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy do raportu "Rejestr sprzętu komputerowego przypisanego do użytkownika" dodano parametr "drukuj całą historię (sprzęt aktualnie posiadany oraz archiwalny)" oraz umożliwiono wskazanie pracownika wyrejestrowanego (w kryteriach raportu na liście pracowników zaznaczony kolorem czerwonym),
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach z poziomu formularza ewidencjonowania aplikacji wewnętrznej umożliwiono dodawanie licencji dla tworzonej aplikacji,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu zarządzania aplikacją zewnętrzną dodano opcje "wymagaj od wnioskującego o nadanie lub odebranie uprawnień załączenia pliku z indywidualnym dla aplikacji wnioskiem",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach zmiany uprawnień użytkownika w aplikacjach z pominięciem wnioskowania (przycisk "poza systemem") rejestrowane są w Aktywności użytkownika jako zdarzenie "M - modyfikacja danych w trybie uprzywilejowanym",
 • Do rejestrowanych aktywności użytkownika "P - zmiana konfiguracji programu" dodano informację o module, którego dotyczy modyfikowany parametr,
 • Zaktualizowano słownik świąt o święta przypadające w 2023 roku.