Qasystent aktualizacja do wersji 2022.6

Data pakietu
 • W module KW→procesy do raportu Karta procesu dodano kryterium "drukuj informacje o istotnych zasobach wykorzystywanych przez proces - dane z modułu SZBI i ODO→aktywa informacyjne",
 • W module KW→informacje o programie dostępne dla administratora programu zakładki "PHP info" i "PostgreSQL info" połączono w jedną zakładkę "Konfiguracja serwera",
 • W module KZ→zarządzanie ryzykiem w zakładkach "Kategorie ryzyk" i "Skutki ryzyk" dodano filtry pozwalający zmienić wyświetlany zakres ryzyk,
 • W module SZJ→klimat pracy dodano przycisk cofania statusu badania z U-utworzono do I-zainicjowano,
 • W module SZZL→absencja pracownicza dodano przycisk cofania statusu wniosku z U-utworzono do I-zainicjowano,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach w formularzu edycji danych aplikacji zewnętrznej dodano opcje "Pracownik osobiście potwierdza w Qasystent nadanie wnioskowanych uprawnień przez właściciela aplikacji zew." (po jej włączeniu nadanie pracownikowi uprawnień do danej aplikacji potwierdza pracownik, którego dotyczy wniosek),
 • W module SZBHP→ryzyko zawodowe rejestr ryzyk pogrupowano wg metodyki sporządzenia oceny oraz dodano kolumny: zainicjowano, utworzono, zatwierdzono,
 • Po otworzeniu okna z formularzem kursor domyślnie ustawia się w pierwszym polu formularza,
 • Poprawiono widok kontrastowy programu,
 • Umożliwiono obsługę programu z klawiatury (bez użycia myszy) za pomocą klawiszy: TAB - przechodzenie pomiędzy elementami aktywnymi programu, TAB lub strzałki - poruszanie się w tabelach, ALT+litera - szybki dostęp do menu programu, ALT+cyfra - przejście do zakładki w module, ALT+F - szybki dostęp do filtrów w module, Ctrl++ - powiększenie, Ctrl+- - pomniejszenie, Ctrl+cyfra - otwieranie formularzy dostępnych pod przyciskami paska narzędziowego, Ctrl+Q - zamykanie okien formularzy,
 • Po naciśnięciu lewego przycisku ALT lub CTRL wyświetlono podpowiedzi aktywnych w danym module klawiszy skrótu.