Qasystent aktualizacja do wersji 2022.4

Data pakietu
 • W module KW→asystent dla użytkownika, którego zasięg uprawnień obejmuje więcej niż jeden oddział, dodano informacje o aktualnym zasięgu uprawnień oraz przycisk pozwalający na zmianę zasięgu uprawnień (dotyczy wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami),
 • W module KW→infrastruktura techniczna w formularzu dodawania składnika infrastruktury dodano pole "Dodatkowy opis",
 • W module KW→interesanci i dostawcy w karcie podmiotu dodano zakładkę "Umowy",
 • W module KW→procesy w formularzu dodawania procesu dodano opcje "dodaj proces do aktywów informacyjnych w module SZBI i ODO→aktywa informacyjne" oraz w karcie procesu odnotowanego jako aktywo informacyjne dodano zakładkę "Aktywa/zasoby",
 • W module KW→pracownicy dokonano zmian w wyglądzie profilu użytkownika oraz w wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami umożliwiono wskazanie zasięgu uprawnień do więcej niż jednego oddziału,
 • W module KW→pracownicy w profilu zalogowanego użytkownika umożliwiono ustawienie aktywnego oddziału zasięgu uprawnień (dotyczy wersji programu z zarejestrowanymi oddziałami i użytkowników posiadających zasięg uprawnień do więcej niż jednego oddziału),
 • W module KW→książka telefoniczna nazwę modułu zmieniono na "książka kontaktowa", automatycznie wyświetlono w książce pracowników, którzy w swoim profilu posiadają adres mailowy, telefony i adresy e-mail przekształcono w linki, zmieniono formularz zarządzania kontaktami oraz dodano zakładkę "Dane kontaktowe podmiotów użytkownika" (kontakty osobiste dodane przez zalogowanego użytkownika),
 • W module KW→osobisty terminarz zmieniono wygląd modułu oraz w Karcie zdarzenia w zakładce "Ewidencja wyników" ograniczono liczbę wyświetlanych wyników do 10 ostatnich (wyświetlenie wszystkich wyników następuje po kliknięciu przycisku "pokaż wszystkie ..."),
 • W module SOD→sprawy w ustawieniach modułu dodano parametr "Wysyłka pism wychodzących pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu" oraz w słowniku "Sposoby doręczeń pism" w edycji pozycji dodano opcje "sposób doręczenia dotyczy wysyłki pisma pocztą elektroniczną (e-mail)",
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wychodzącego ze statusem P dodano przycisk "wyślij e-mail" (wysyłanie pisma pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu),
 • W module SOD→sprawy umożliwiono kierowanie pism wewnętrznych do akceptacji przez kierowników komórek organizacyjnych,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy wprowadzono numerację zgłoszeń problemów sprzętowych (schemat numeracji definiowany jest w ustawieniach modułu),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy dodano raporty "Karta umowy serwisowej" oraz "Karta zgłoszenia",
 • W module SZBI i ODO→aktywa informacyjne w formularzu zgłaszania aktywa informacyjnego z grupy aktywów "Procesy, usługi i systemy teleinformatyczne" umożliwiono powiązanie dodawanego aktywa z procesem zaewidencjonowanym w module KW→procesy,
 • W module SZA→umowy z kontrahentami umożliwiono wskazanie osób zainteresowanych umową (osoby te automatycznie informowane są o zaewidencjonowaniu umowy oraz mają wgląd we wszystkie jej dane).