Qasystent aktualizacja do wersji 2022.11

Data pakietu
 • W module KW→asystent na ekranie startowym do bloku Formularze dodano przycisk "zgłoszenie problemu BHP" (formularz z nowo utworzonego modułu SZBHP→centrum pomocy BHP),
 • W bloku SZBI i ODO utworzono moduł "centrum pomocy IT" służący do obsługi zgłoszeń problemów IT (moduł wyodrębniony z modułu Sprzęt komputerowy),
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w słowniku "Klasyfikacji zgłoszeń" umożliwiono wskazanie odpowiedzialnego za realizację zgłoszenia także poprzez stanowisko pracy oraz dla każdej pozycji słownika dodano termin realizacji (domyślnie 7 dni),
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w konfiguracji modułu dodano parametr "Czas obsługi zgłoszenia liczony od czasu" [zgłoszenia problemu / przyjęcia do realizacji],
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT do rejestru dodano kolumny data zgłoszenia, data przyjęcia, data zakończenia i termin realizacji oraz umożliwiono jego grupowanie wg klasyfikacji oraz sprzętu komputerowego,
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT dodano zakładkę "Analiza czasu obsługi zgłoszeń",
 • W module SZBI i ODO→centrum pomocy IT w formularzu kończenia obsługi zgłoszenia dodano opcję "podaj faktyczny czas zakończenia obsługi zdarzenia" (włączenie opcji umożliwia podanie faktycznego czasu zakończenia obsługi zgłoszenia oraz dodatkowego opisu np. uzasadnienia zmiany),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu w zakładce "Użytkownicy" w formularzu przypisywania sprzętu użytkownikowi dodano opcje "zakończ okres użytkowania sprzętu bieżącym użytkownikom" (opcja domyślnie wyłączona),
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu zgrupowanego w zestaw w zakładce Użytkownicy umożliwiono jednoczesne przypisanie użytkownika do wszystkich elementów składowych zestawu oraz potwierdzanie przez użytkownika przyjęcie całego zestawu,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu w zakładce Dziennik dodano filtr Rok, zmieniono sposób prezentacji dziennika oraz uzupełniono każdą pozycję dziennika o ikonę informacyjną z datą zaewidencjonowania i zaktualizowania wpisu,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy do raportu "Oświadczenie o odpowiedzialności za sprzęt komputerowy" dodano parametr "drukuj tylko sprzęt komputerowy przekazany w danym okresie",
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach dodano raport "Zestawienie liczby wniosków o nadanie lub odebranie uprawnień do aplikacji",
 • W bloku SZBHP utworzono moduł "Centrum pomocy BHP" (moduł wspomagający obsługę zgłoszeń problemów związanych z BHP).