Qasystent aktualizacja do wersji 2021.8

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy w ustawieniach modułu dodano słownik "Podstawy nawiązania stosunku pracy",
 • W module KW→pracownicy w formularzu ewidencjonowania formy zatrudnienia dla stosunku pracy umożliwiono wybór podstawy nawiązania stosunku pracy,
 • W module KW→pracownicy w profilu pracownika dodano zakładkę Szkolenia (szkolenia, w których uczestniczył pracownik),
 • W module KW→pracownicy do raportu "Aktywność użytkowników" dodano kryterium "Rok" oraz w kryterium "Rodzaj zdarzenia" dodano pozycję "P - zmiana konfiguracji programu",
 • W module KW→dokumenty w rejestrze dokumentów dostęp do projektów dokumentów ograniczono do użytkowników z uprawnieniem EJ_DOK_N,
 • W module KW→dokumenty w Karcie wniosku zmieniono sposób prezentacji projektów dokumentów oraz umożliwiono użytkownikom uprawnionym cofnięcie statusu projektu,
 • W module KW→dokumenty umożliwiono każdemu pracownikowi wygenerowanie raportu "Zapoznania pracownika z dokumentacją" dla samego siebie, kierownikom komórki organizacyjnej dla dowolnego pracownika podległej komórki organizacyjnej, natomiast użytkownikom z uprawnieniem EJ_DOK_Z dla dowolnego pracownika organizacji,
 • W module KW→dokumenty raporty "Zapoznania pracowników z dokumentem" oraz "Zestawienie zapoznania pracowników z dokumentacją" ograniczono tylko do pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych z informacją o podległych pracownikach, natomiast użytkownikom z uprawnieniem EJ_DOK_Z z informacją o wszystkich pracownikach organizacji,
 • W module KW→ustawienia ogólne do parametru "Stopka w generowanych raportach" dodano opcje "z nazwą organizacji użytkującej program",
 • W module KW→ustawienia ogólne dodano parametr "Kopia bazy danych" [wykonywana automatycznie do pliku przez skrypt assistant_gen / wykonywana ręcznie],
 • W module SZZL→szkolenia w formularzu dodawania nowego szkolenia dodano opcje "szkolenie powiązane z systemem zarządzania" pozwalającą oznaczyć szkolenie, którego przedmiotem jest system zarządzania np. szkolenie dotyczące jakości (SZJ), ochrony danych osobowych (SZBI i ODO), udzielania pierwszej pomocy (SZBHP) czy etyki zawodowej (SZA),
 • W module SOD→sprawy dodano filtr Prowadzący (wyświetlenie spraw podległego pracownika lub komórki organizacyjnej),
 • W module SOD→sprawy w rejestrze spraw dla pracownika prowadzącego oznaczono dodatkowym znacznikiem sprawy, dla których w pismach należących do sprawy inni użytkownicy dokonali jakichkolwiek zmian (np. dodano komentarz, zaakceptowano pismo itp.),
 • W module SOD→sprawy w formularzu dodawania pisma wewnętrznego i wychodzącego dodano przełącznik "dodaj pliki z innych pism w sprawie" (po włączeniu opcji istnieje możliwość dołączenia do tworzonego pisma plików z innych pism tej sprawy),
 • W module SOD→interesanci w Karcie interesanta dodano pozycję "Numer systemowy",
 • W module SOD→interesanci w formularzu edycji interesanta dodano przycisk "scal podmioty" uruchamiający kreator scalania edytowanego interesanta z jego zdublowanym wpisem w rejestrze interesantów,
 • W module SZZL→oceny pracowników ​​​​​​​w instalacjach w Krajowej Administracji Skarbowej w ocenie funkcjonariusza celno-skarbowego zniesiono obowiązek wskazania min. 4 zadań podlegających ocenie,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych w formularzu opisu czynności przetwarzania dodano edytor tekstu do pola Podstawa prawna przetwarzania,
 • W module SZBI i ODO→uprawnienia w aplikacjach użytkownikom z uprawnieniem EJ_ADMIN i/lub EJ_IOD umożliwiono wnioskowanie o odebranie uprawnień użytkownikom nieaktualnym,
 • W module SZBHP→szkolenia BHP dodano informacje o innych szkoleniach z zakresu BHP (szkolenia z modułu SZZL→szkolenia, które podczas rejestracji zostały powiązane z systemem SZBHP),
 • W module SZBHP→szkolenia BHP raport "Karta szkolenia wstępnego" dostosowano graficznie do wzoru z rozporządzenia,
 • Wydano "Poradnik administratora" w wersji 9.5 (uwzględnienie przy tworzeniu kopii bazy danych parametru "Kopia bazy danych").