Qasystent aktualizacja do wersji 2021.6

Data pakietu
 • W module SOD→kancelaria w rejestrze pism wychodzących dodano kolumnę "Sposób doręczenia",
 • W module SOD→kancelaria w formularzu dekretacji pisma do listy rozwijalnej w polu "Komórka organizacyjna lub pracownik odpowiedzialny" dodano grupę "Inny podmiot" oraz pozycję "Zakończenie obsługi - pismo przekazane poza organizacje",
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wychodzącego po etapie "Wysłano" dodano etap "Doręczono" (status R) oraz "Zakończono" (status K),
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wychodzącego dla pism wysłanych (status W) oraz pism doręczonych (status R) dodano przycisk "udostępnij pismo" pozwalający przekazać pismo wychodzące (w formie pisnma wewnętrznego) innym komórkom organizacyjnym,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma wychodzącego przy statusie K dodano przycisk cofania statusu,
 • W module SOD→sprawy przy określaniu osoby odpowiedzialnej za realizację pisma zadekretowanego umożliwiono wskazanie członków zespołów (zaewidencjonowanych module KW→zespoły i pełnomocnicy), w których pracownik jest przewodniczącym,
 • W module SOD→interesanci w karcie interesanta rejestr pism interesanta podzielono na zakładki pisma przychodzące i pisma wychodzące oraz zwiększono zakres wyświetlanych informacji w poszczególnych rejestrach,
 • W module SZZL→absencja pracownicza umożliwiono przełożonemu składanie wniosków z upoważnienia i w imieniu pracownika podległego,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych w formularzu rejestrowania nowej czynności przetwarzania lub kategorii przetwarzań dodano zakładkę "miejsce przetwarzania" (wybór pomieszczenia i/lub komórki organizacyjnej) oraz zakładkę "aplikacje" (wybór aplikacji wewnętrzenej lub zewnętrznej),
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych zmieniono widoki rejestru uproszczonego i szczegółowego czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania oraz dodano do nich dodatkowe kolumny,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych w karcie czynności przetwarzania i karcie kategorii czynności przetwarzania oznaczono pola wymagane przez RODO (ze wskazaniem podstawy prawnej) oraz umiejscowiono w metryce historię zmian rejestru,
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych w karcie czynności przetwarzania dodano opcjonalne pole "Źródło danych",
 • W module SZBI i ODO→przetwarzanie danych osobowych do raportów "Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych" oraz "Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych" dodano podstawę prawną poszczególnych elementów rejestru oraz uzupełniono je o pola niewymagane (jeżeli zostały określone),
 • Umożliwiono przesuwanie okien dialogowych z formularzami.