Qasystent aktualizacja do wersji 2021.5

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy w profilu pracownika dodano informację o stanowisku pracy przełożonego oraz przyciski linków przekierowujące do karty komórki organizacyjnej, stanowiska pracy oraz stanowiska pracy przełożonego,
 • W module KW→pracownicy w profilu pracownika umożliwiono odnotowywanie zastępstwa również dla użytkowników aktualnie zalogowanych (zastępstwo w tym przypadku obowiązywać możne najwcześniej od dnia następnego),
 • W module KW→pracownicy w profilu pracownika w oknie określania zastępstwa dodano przycisk anulowania zastępstwa i w przypadku różnicy w czasie serwera i komputera użytkownika większej niż 3 minuty wyświetlono informacje o aktualnym czasie serwera oraz ostrzeżenie o różnicy w czasach,
 • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_SPRAWY_ZLEC - zlecanie rozpatrzenia pism przychodzących kierownikom innych komórek organ.,
 • W module SZZL→absencja pracownicza przy wskazywaniu zastępstwa we wniosku o udzielenie wolnego dodano opcje "zastępstwo dotyczy również zastępstwa w programie Qasystent" (po włączeniu opcji z chwilą udzielenia wolnego w programie Qasystent zostanie włączone na czas nieobecności pracownika ustalone we wniosku zastępstwo),
 • W module SOD→sprawy przy ręcznym nadawaniu numeru sprawie system weryfikuje czy dany numer sprawy już nie istnieje i jeżeli istnieje informuje o tym użytkownika,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma przychodzącego ze statusem D kierownikom posiadającym uprawnienie EJ_SPRAWY_ZLEC umożliwiono wyznaczanie do rozpatrzenia pisma kierownika innej komórki organ.,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma przychodzącego ze statusem P umożliwiono wyznaczonemu do rozpatrzenia pisma pracownikowi przyjęcie pisma lub jego zwrot do kierownika z adnotacją pracownika,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma przychodzącego ze statusem R umożliwiono kierownikom zmianę osoby odpowiedzialnej za rozpatrzenie pisma,
 • W module SOD→sprawy w karcie pisma przychodzącego ze statusem R umożliwiono odpowiedzialnemu za rozpatrzenie pisma dodanie jego wersji elektronicznej (skanu) w przypadku gdy nie była ona dodana na etapie rejestracji,
 • W module SZBI i ODO→incydenty i słabości systemu w karcie zgłoszenia ze statusem W dla użytkowników uprawnionych dodano przycisk "usuń",
 • We wszystkich modułach do rejestrów dodano przycisk "wyświetl/ukryj filtry szczegółowe" (po naciśnięciu przycisku wyświetlają się filtry pozwalające dokładniej przeszukiwać rejestry),
 • Poprawiono inicjowanie zmiany hasła z maila wysłanego po uruchomieniu procedury odzyskiwania zapomnianego hasła (problem występował tylko w niektórych klientach pocztowych z poziomu których uruchamiany był link inicjowania zmiany hasła),
 • Zrzut bazy danych do pliku realizowany z poziomu programu Qasystent przez skrypt assistant_gen oraz w module informacje o programie przycisk "eksport bazy danych do pliku" dostosowano do PostgreSQL w wersji 12.x.