Qasystent aktualizacja do wersji 2021.2

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy dodano uprawnienie EJ_SPRAWY - przeglądanie wszystkich spraw w komórce organ.,
 • W module SOD→kancelaria dodano wyszukiwanie pisma po interesancie (wpisanie w filtrze zakres co najmniej trzech znaków nazwiska i imienia lub nazwy firmy odbiorcy/nadawcy pisma),
 • W module SOD→kancelaria w formularzu ewidencjonowania pisma przychodzącego po wyszukaniu nadawcy dodano przycisk zerowania wyszukiwania (powrót do ponownego wyszukiwania),
 • W module SOD→kancelaria w formularzu dekretacji pisma przychodzącego dodano opcje "zakończ etap dekretacji i prześlij pismo do osób odpowiedzialnych" (domyślnie wyłączona gdy dekretacja następuje podczas ewidencjonowania pisma), nie zaznaczenie opcji powoduje tzw. dekretację wstępną i nie zmienia statusu pisma na D - zadekretowane,
 • W module SOD→kancelaria na pasku narzędziowym dodano przycisk "zatwierdzenie wstępnej dekretacji" pozwalający grupowo zatwierdzić pisma wstępnie zadekretowane z danego dnia i/lub dekretowane na daną komórkę organizacyjną,
 • W module SOD→sprawy w formularzu przyjęcia pisma przychodzącego przez kierownika komórki w słowniku planowanych sposobów obsługi dodano pozycję "przekazano do realizacji" oraz pole termin realizacji ustawiono na opcjonalne,
 • W module SOD→sprawy w formularzu ewidencjonowania pisma wychodzącego po wyszukaniu odbiorcy dodano przycisk zerowania wyszukiwania (powrót do ponownego wyszukiwania),
 • W module SOD→sprawy w wykazie plików załączonych do pisma wyświetlono informacje o nazwie pliku oraz dacie i osobie, która plik dodała,
 • W module SOD→sprawy pod wykazem plików załączonych do pisma wychodzącego dodano przycisk "pobierz wszystkie pliki ...",
 • W module SOD→sprawy przed akceptacją pisma wychodzącego umożliwiono akceptującemu zamianę konkretnych plików pisma a po przesłaniu nowych wersji plików umożliwiono wyświetlenie plików nieaktualnych,
 • W module SOD→sprawy dla pism wychodzących ze statusem A - zaakceptowano dodano przycisk cofnięcia status do U - utworzono (cofnięcie statusu pisma jednocześnie anuluje wszystkie jego akceptacje),
 • W module SOD→sprawy umożliwiono przeglądanie wszystkich spraw we własnej komórce organizacyjnej dla użytkowników z uprawnieniem EJ_SPRAWY,
 • W module SOD→interesanci w karcie interesanta umożliwiono dodawanie więcej niż jednego adresu np. adresu do korespondencji oraz unieważnianie adresów już nieaktualnych,
 • W module SZZL→szkolenia do raportów dodano "Eksport szkoleń pracowników do pliku CSV",
 • W module SZZL→absencja pracownicza w Karcie zatwierdzonego planu urlopu osobom uprawnionym dodano przycisk Unieważnij plan,
 • W module SZBHP→badania profilaktyczne w raporcie "Skierowanie na badanie profilaktyczne" zaktualizowano podstawę prawną.