Qasystent aktualizacja do wersji 2021.10

Data pakietu
 • W module KW→pracownicy przy wyrejestrowaniu użytkownika system sprawdza czy wyrejestrowywany pracownik nie posiada niezakończonych spraw lub pism, jeżeli tak zaleca przypisanie ich innemu pracownikowi,
 • W module KW→dokumenty po rozwinięciu dokumentu z dołączonymi plikami dodano ikonę umożliwiającą wyświetlenie plików w wierszach wraz z nazwą pliku oraz informacją o jego przeczytaniu lub nie,
 • W module KW→tablica ogłoszeń przy ekranach o wyższych rozdzielczościach wyświetlono po dwa ogłoszenia w jednym wierszu,
 • W module KW→osobisty terminarz w wersji programu z oddziałami edycja zdarzenia powoduje usunięcie osób zainteresowanych wynikami zdarzenia, które w międzyczasie zostały przeniesione do innego oddziału,
 • W module SOD→sprawy umożliwiono wyświetlanie zaległych spraw (od 2016 roku),
 • W module SOD→sprawy w zakładce "Pisma do przyjęcia" dodano przycisk "zwróć grupowo" (grupowe zwrócenie pism do kancelarii celem ponownej dekretacji),
 • W module SOD→sprawy dla pism w sprawie tworzonych przez pracowników zastępujących, osobą odpowiedzialną za pismo jest odpowiedzialny za daną sprawę (pracownik zastępowany),
 • W module SZZL→absencja pracownicza umożliwiono potwierdzanie wyjść prywatnych przez osobę akceptującą wniosek w zastępstwie przełożonego,
 • W module SZZL→absencja pracownicza w Karcie absencji i nadgodzin dodano filtr zmiany pracownika oraz w formularzu nanoszenia nieobecności prawidłowo uwzględniono wyjścia prywatne,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy w Karcie sprzętu w zakładce "Parametry" dodano przycisk "pobierz z pliku ..." oraz zmieniono sposób prezentacji sczytanych lub zaimportowanych parametrów sprzętowych komputera,
 • W module SZBI i ODO→sprzęt komputerowy ​​​​​​​dodano raporty "Rozdysponowanie materiałów eksploatacyjnych" oraz "Stan ilościowy materiałów eksploatacyjnych",
 • Wydano Qasystent WMI wersja 2.0 (usprawnienie procesu zdalnego sczytywania parametrów komputera oraz możliwość zapisu parametrów lokalnego komputera do pliku celem późniejszego zaimportowania parametrów komputerów niepodłączonych do sieci).