Qasystent KZ

Opis funkcjonalności modułów Qasystent KZ:


Misja i cele strategiczne

Celem modułu jest obwieszczenie w ramach organizacji jej misji oraz celów strategicznych. Misja jest istotą funkcjonowania każdej organizacji. To ona stanowi źródło dla celów strategicznych, a te z kolei celów operacyjnych. Moduł wspomaga nadzorowanie celów strategicznych oraz ich zdekomponowanie na cele operacyjne.

Plany działalności

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w tworzeniu, nadzorowaniu i publikacji rocznych planów działalności oraz monitorowaniu ich realizacji. Moduł wspomaga realizację przepisów określonych w:

  • Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zmianami),
  • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz. U. Nr 187, poz. 1254).

Zarządzanie ryzykiem

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem jest procesem wymaganym przez standardy kontroli zarządczej, ale także często przez wytyczne w zakresie bezpieczeństwa informacji (polityka bezpieczeństwa). System wspomaga zarządzanie ryzykiem na różnych etapach tj.: identyfikacji ryzyk, identyfikacji czynników je powodujących, skutków, oceny ryzyka, ustalenia reakcji na ryzyko oraz monitorowania i raportowania ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w Qasystencie odbywa się na bazie zdefiniowanych w aplikacji procesów (obszarów ryzyka) w ramach każdego z makroprocesów (obszaru działalności). Jest to zalecany model zarządzania ryzykiem, gdyż dzięki bezpośredniemu powiązaniu procesów z ryzykiem dokładnie określa się lokalizację konkretnych ryzyk w organizacji. Umożliwia to łatwiejsze kontrolowanie ryzyka, jak również pomaga przeprojektowywać poszczególne procesy i procedury w kierunku łagodzenia ryzyka. 

Kontrola wewnętrzna

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w przeprowadzaniu, dokumentowaniu oraz nadzorowaniu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej.

Ocena kontroli zarządczej

Celem modułu jest wspomaganie organizacji w sporządzaniu oceny kontroli zarządczej w tym badaniach ankietowych samooceny kontroli zarządczej, kompletowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do oceny kontroli zarządczej oraz przygotowaniu ostatecznego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Moduł udostępnia również wgląd w ocenę kontroli zarządczej dla wszystkich pracowników organizacji.
 
Moduł oparty jest o wymagania przepisów:

  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
  • Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, wytyczne resortowe Ministerstwa Finansów: Koncepcji budowy jednolitego systemu kontroli zarządczej w jednostkach administracji podatkowej i kontroli skarbowej.

Słownik pojęć

Prosty moduł słownikowy dostępny w każdym z systemów zarządzania programu Qasystent pozwalający zdefiniować i upowszechnić w organizacji podstawowe pojęcia związane z danym systemem zarządzania.