Oprogramowanie Qasystent

Qasystent to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze podmiotów tworzących sektor finansów publicznych. Podmioty te ze względu na swoją specyfikę polegającą m.in. na ściśle określonych zasadach kancelaryjnych, kontroli zarządczej i innych procesach wynikających z ram prawnych, muszą posiadać dedykowane oprogramowanie. Idealnym narzędziem dla nich jest Qasystent.

 

zrzut programu Qasystent​​​​​​​Program zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych w tematyczne bloki (systemy zarządzania) oraz wzajemnie ze sobą powiązane moduły. Za pośrednictwem tych narzędzi jest możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001, CAF), wspomagania procesów kontroli zarządczej w tym planów działalności, zarządzania ryzykiem i badania oceny stanu kontroli zarządczej, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, upoważnieniami, zakresami obowiązków czy absencją pracowniczą), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, zarządzaniem BHP czy zarządzaniem antykorupcją.

 

Funkcjonalność poszczególnych bloków programu:
​​​​​​​

Qasystent KW

Blok programu, którego podstawowym celem jest przeniesienie i spójne opisanie całej struktury organizacyjnej urzędu oraz dostarczenie narzędzi usprawniających komunikację wewnętrzną (KW) w zakładzie pracy. Qasystent KW posiada następujące moduły:

 • Asystent

 • Prezentacja organizacji

 • Infrastruktura techniczna

 • Interesanci i dostawcy

 • Zapewnienie dostępności

 • Procesy

 • Komórki organizacyjne

 • Zespoły i pełnomocnicy

 • Stanowiska pracy

 • Pracownicy

 • Dokumenty

 • Kronika

 • Skrzynka pomysłów i uwag

 • Tablica ogłoszeń

 • Portale internetowe

 • Książka kontaktowa

 • Osobisty terminarz

więcej ...

Qasystent SOD

Blok programu dostarczający narzędzi do elektronicznego systemu obiegu dokumentów (SOD) w urzędzie. Qasystent SOD posiada następujące moduły:

 • Kancelaria

 • Sprawy

 • Interesanci

 • e-Formularze

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent SZJ

Blok programu wspomagający system zarządzania jakością (SZJ) w organizacji w różnych modelach w tym ISO 9001, CAF. Qasystent SZJ posiada następujące moduły:

 • Kontekst organizacji

 • Procesy

 • Polityka i cele jakości

 • Wymagania SZJ

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Klimat pracy

 • Zadowolenie klienta

 • Ocena dostawców

 • Karta wyników

 • Samoocena CAF

 • Reklamacje, skargi i wnioski

 • Wewnętrzne audity

 • Działania doskonalące

 • Przeglądy zarządzania

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent KZ

Blok programu usprawniający kontrolę zarządczą (KZ) w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Qasystent KZ posiada następujące moduły:

 • Misja i cele organizacji

 • Plany działalności

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Statystyki ryzyka

 • Monitorowanie ryzyka

 • Kontrola wewnętrzna

 • Karta wyników

 • Ocena kontroli zarządczej

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent SZZL

Blok programu wspomagający system zarządzania zasobami ludzkimi (SZZL). Qasystent SZZL posiada następujące moduły:

 • Pracownicy

 • Szkolenia

 • Narady

 • Oceny pracowników

 • Rozwój zawodowy

 • Zakresy obowiązków

 • Absencja pracownicza

 • Upoważnienia pracowników

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent SZBI i ODO

Blok programu wspomagający system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (SZBI i ODO). Qasystent SZBI i ODO posiada następujące moduły:

 • Kontekst organizacji

 • Polityka i cele SZBI

 • Wymagania SZBI i ODO

 • Sprzęt komputerowy

 • Licencje na oprogramowanie

 • Certyfikaty bezpieczeństwa

 • Centrum pomocy IT

 • Przetwarzanie danych osobowych

 • Klauzule informacyjne

 • Upoważnienia do przetwarzania

 • Uprawnienia w aplikacjach

 • Udostępnienia danych osobowych

 • Prawa podmiotów danych

 • Aktywa informacyjne

 • Incydenty i słabości systemu

 • Zarządzanie ryzykiem BI i ODO

 • Wewnętrzne audity

 • Działania doskonalące

 • Przeglądy zarządzania

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent SZBHP

Blok programu wspomagający system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Qasystent SZBHP posiada następujące moduły:

 • Kontekst organizacji

 • Polityka i cele BHP

 • Wymagania SZBHP

 • Szkolenia BHP

 • Badania profilatyczne

 • Odzież i ochrona indywidualna

 • Wypadki przy pracy

 • Przeglądy obiektów i urządzeń

 • Kontrole stanu BHP

 • Ryzyko zawodowe

 • Centrum pomocy BHP

 • Wewnętrzne audity

 • Działania doskonalące

 • Przeglądy zarządzania

 • Słownik pojęć

więcej ...

Qasystent SZA

Blok programu wspomagający system zarządzania antykorupcją (SZA). Qasystent SZA posiada następujące moduły:

 • Polityka i cele antykorupcyjne

 • Wymagania SZA

 • Informacja publiczna

 • Zgłoszenia naruszeń prawa

 • Umowy z kontrahentami,

 • Rejestr korzyści

 • Konflikt interesów

 • Zarządzanie ryzykiem

 • Wewnętrzne audity

 • Działania doskonalące

 • Przeglądy zarządzania

 • Słownik pojęć

więcej ...

Program dostosowany jest także do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Zawiera szereg modułów ułatwiających wywiązanie się z nałożonych na administratora czy procesora obowiązków. Oprócz tego sam program Qasystent w zakresie przetwarzanych przez niego danych osobowych pracowników spełnia uwzględniania zasady privacy by default (art. 25 RODO), prawa danego użytkownika do usunięcia jego danych osobowych - "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO), prawa danego użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO), czy możliwości eksportu danych osobowych pracownika do pliku CSV (art. 20  RODO).

 

Jeżeli wciąż zastanawiają się Państwo nad usprawnieniem organizacji pracy ale mają wątpliwości czy program będzie do tego odpowiedni proszę przeczytać w czym pomoże program Qasystent. Zachęcamy też do zapoznania się z bardzo korzystnymi warunkami  licencji produkcyjnej lub licencji modułowej udzielanej na czas nieokreślony i nieuzależnionej od liczby użytkowników.