Licencja demonstracyjna

licencja

 1. Oprogramowanie Qasystent podlega ochronie prawnej.​​​​​​​
 2. Wszelkie prawa do niniejszego oprogramowania oraz dokumentacji posiada ANIBA SYSTEMS Marek Maciejewski, Zielona Góra, ul. Osiedlowa 14/28, zwany dalej Licencjodawcą.
 3. W skład oprogramowania wchodzą:
 • pliki *.php, *.css, *.js, *.jar, *.class, *.html, *.gif zawierające program Qasystent,
 • tabele bazy danych programu Qasystent,
 1. Kopiowanie, dystrybucja, łamanie zabezpieczeń, w tym dekodowanie oprogramowania bez zgody Licencjodawcy, grozi odpowiedzialnością karną.
 2. Licencja nie przenosi żadnych praw na Użytkownika poza prawem korzystania z oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów w siedzibie Użytkownika oraz tworzeniem dla celów szkoleniowych lub testowych dowolnej ilości kopii oprogramowania.
 3. W szczególności licencja nie upoważnia Użytkownika do:
 • przenoszenia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią,
 • dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu, 
 • uzyskiwania od Licencjodawcy informacji o wewnętrznej strukturze oprogramowania.
 1. Licencjodawca zapewnia, że oprogramowanie stworzone zostało z zachowaniem należytej staranności.
 2. W przypadku wystąpienia błędów w oprogramowaniu Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika związane z użyciem oprogramowania. 
 3. Oprogramowanie może być bezpłatnie testowane w okresie 2 miesięcy od dnia pierwszej instalacji.
 4. Użytkownik w ramach bezpłatnej licencji demonstracyjnej ma prawo do uzyskania w formie ustnej lub pisemnej (mailem) niezbędnej pomocy informatycznej w zakresie umożliwiającym uruchomienie oprogramowania.
 5. Po zakończeniu okresu testowania oprogramowania wersji demonstracyjnej licencja zostaje rozwiązana.
 6. Użytkownik instalując oprogramowanie zgadza się przestrzegać zapisów niniejszej licencji.
 7. W razie naruszenia postanowień niniejszej licencji, w szczególności naruszenia praw autorskich do oprogramowania, Licencjodawca może rozwiązać niniejszą licencję. Niezależnie od rozwiązania licencji Licencjodawca może dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem prawa autorskiego.
 8. W razie rozwiązania niniejszej licencji Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć oprogramowanie z pamięci komputerów, na których zostało zainstalowane oraz skasować kopie bezpieczeństwa oprogramowania.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą licencją będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 10. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w drodze dwustronnych negocjacji, Strony poddadzą spory rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Licencjodawcy.

 

Dostępne są również licencje:  licencja produkcyjnąlicencja modułowa.