Czym jest Qasystent ?

Qasystent to system informatyczny wspomagający procesy zarządcze podmiotów tworzących sektor finansów publicznych. Podmioty te ze względu na swoją specyfikę polegającą m.in. na ściśle określonych zasadach kancelaryjnych, kontroli zarządczej i innych procesach wynikających z ram prawnych, muszą posiadać dedykowane oprogramowanie. Idealnym narzędziem dla nich jest Qasystent.

 

 

zrzut ekranu programu QasystentProgram zbudowany jest z kilkudziesięciu pogrupowanych tematycznie oraz wzajemnie ze sobą powiązanych modułów. Za pośrednictwem tych narzędzi mamy możliwość tworzenia spójnych i przejrzystych struktur organizacji, wspomagania systemu zarządzania jakością w różnych modelach (ISO 9001, CAF), wspomagania procesów kontroli zarządczej w tym planami działalności, zarządzania ryzykiem i badania oceny stanu kontroli zarządczej, zarządzaniem kadrami (szkoleniami, naradami, ocenami pracowników, upoważnieniami, zakresami obowiązków czy absencją pracowniczą), zarządzaniem ogólnie pojętą komunikacją i tworzeniem nowych elektronicznych kanałów komunikacji, zarządzaniem ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, zarządzaniem BHP czy zarządzaniem antykorupcją.

 
 
Program dostosowany jest do wymagań wchodzącego 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO. Zawiera szereg modułów ułatwiających wywiązanie się z nałożonych na administratora czy procesora obowiązków.
 
Moduły z bloku SZBI i ODO pomagają m.in. w:
 
  • prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania,
  • nadzowaniu i generowaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
  • nadawaniu i nadzorowaniu uprawnień w aplikacjach zainstalowanych lokalnie i aplikacjach zewnętrznych,
  • prowadzeniu ewidencji udostępnień danych osobowych,
  • rozpatrywaniu oraz nadzorowaniu terminowości realizacji żądań podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane,
  • zgłaszaniu i obsłudze incydentów naruszeń ochrony danych osobowych,
  • zarządzaniu ryzykiem.
 
Oprócz tego sam program Qasystent w zakresie przetwarzanych przez niego danych osobowych pracowników spełnia wymagania RODO poprzez uwzględnianie zasady privacy by default (art. 25 RODO), prawa danego użytkownika do usunięcia jego danych osobowych - "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO), prawa danego użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych (art. 18 RODO), czy możliwości eksportu danych osobowych pracownika do pliku CSV (art. 20  RODO).
 
 
Zachęcamy do bliższego poznania funkcjonalności oprogramowania i zapoznania się z modułami programu Qasystent:
 
 
 
 
Zobacz również korzystne warunki udzielanej na czas nieokreślony i nieuzależnionej od liczby użytkowników licencji produkcyjnej.